Schade en aansprakelijkheid zijn twee bijzonder ruime begrippen waarmee iedereen in zijn leven op een gegeven ogenblik wordt geconfronteerd, hetzij in de positie van iemand die schade heeft geleden of van iemand die aansprakelijk is voor aangerichte schade.

Schade en aansprakelijkheid zijn overal aanwezig rondom ons in ons dagelijks leven: een ongeval met uw wagen, onbetaalde facturen, een lek in uw net gebouwde of verbouwde woning, verwondingen na een agressieve daad, een verborgen gebrek in een aangekocht product,

een voetganger of fietser die wordt aangereden, een sportongeval waardoor een zelfstandige arbeidsongeschikt wordt, een huisdier die schade aanricht bij een derde, een put in de weg waardoor uw wagen beschadigd raakt, een werknemer die schade aanricht bij één van uw klanten, discussie rond een huurovereenkomst, …

Het is onmogelijk om een overzicht te geven van alle mogelijke vormen van schade en aansprakelijkheid. Hieronder vindt u echter een greep uit de mogelijke problemen waarbij wij u van dienst kunnen zijn.

Schade en aansprakelijkheid zijn twee bijzonder ruime begrippen waarmee iedereen in zijn leven op een gegeven ogenblik wordt geconfronteerd, hetzij in de positie van iemand die schade heeft geleden of van iemand die aansprakelijk is voor aangerichte schade.

Schade en aansprakelijkheid zijn overal aanwezig rondom ons in ons dagelijks leven: een ongeval met uw wagen, onbetaalde facturen, een lek in uw net gebouwde of verbouwde woning, verwondingen na een agressieve daad, een verborgen gebrek in een aangekocht product, een voetganger of fietser die wordt aangereden, een sportongeval waardoor een zelfstandige arbeidsongeschikt wordt, een huisdier die schade aanricht bij een derde, een put in de weg waardoor uw wagen beschadigd raakt, een werknemer die schade aanricht bij één van uw klanten, discussie rond een huurovereenkomst, …

Het is onmogelijk om een overzicht te geven van alle mogelijke vormen van schade en aansprakelijkheid. Hieronder vindt u echter een greep uit de mogelijke problemen waarbij wij u van dienst kunnen zijn.

Liep u lichamelijke schade op door de fout van een ander, door een verkeersongeval, door een arbeidsongeval, door een vechtpartij, door een defect aan een product of verloor u een dierbare door de fout van een derde, dan is de kans reëel dat u uw schade kan verhalen op de aansprakelijke persoon, vennootschap of overheid.

Wanneer u lichamelijke schade heeft geleden, is het in de eerste plaats belangrijk dat u de correcte medische zorgen krijgt. Een discussie over de aansprakelijkheid voor uw schade lost uw medisch probleem immers niet op. De realiteit is echter dat de kosten snel oplopen door de medische zorgen waar u nood aan heeft: ziekenhuisopnames, medicatie, dure nabehandelingen, prothesen, aanpassingen aan uw woning, …

Lees meer...

Naast deze directe financiële gevolgen van uw letsel, is er bovendien ook nog uw eventuele loonverlies, uw morele schade, het verlies van uw waarde in het huishouden, genoegenschade, esthetische schade, …

Wij bekijken samen met u eerst het aansprakelijkheidsvraagstuk om te bepalen wie voor wat aansprakelijk kan worden gesteld. Indien een ingebrekestelling geen resultaat oplevert, wordt een procedure gevoerd voor de bevoegde rechter.

Vervolgens wordt de schade begroot, eventueel na de aanstelling van een deskundige. Hierbij verliezen wij geen enkel aspect van de door u geleden schade uit het oog.

Tenslotte zorgen wij voor de omzetting van de door u geleden lichamelijke schade in bedragen die we kunnen vorderen van de aansprakelijke partij. De berekeningswijzen op basis van de indicatieve tabellen of via kapitalisatie, de vele rechtspraak, renteberekeningen enz… die daarbij aan bod komen hebben na meer dan 20 jaar ervaring voor ons geen geheimen meer.

Gelet op onze subspecialisatie in arbeidsongevallen, bouwden wij bij arbeids(weg)ongevallen waarbij een derde aansprakelijke is betrokken, een ruime ervaring op in de gelijktijdige behandeling van zowel de procedure in wet voor de arbeidsrechtbank (tegen de arbeidsongevallenverzekeraar) als de procedure in gemeen recht (tegen de derde aansprakelijke partij) teneinde ook de vergoedingen te bekomen die niet door de arbeidsongevallenverzekeraar worden betaald.

Voor het nastreven van vergoeding voor uw schade kan u vaak beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering die zit vervat in uw familiale verzekeringspolis of die u afzonderlijk afsloot. Dit maakt dat u niet zelf dient in te staan voor de kosten van een advocaat en/of bepaalde (medische) deskundigen. U kan steeds zelf uw advocaat kiezen.

Het gebeurt vaak dat u als slachtoffer een dadingsvoorstel tot vergoeding ontvangt van de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij. Laat dit voorstel steeds controleren door een specialist met de nodige kennis ter zake. Al te vaak blijkt immers dat dergelijke voorstellen onaanvaardbaar zijn.

Heeft u een vraag over letselschade die u opliep, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Stel uw vraag

Leed u schade door een verkeersongeval en ontstond er discussie over de aansprakelijkheid?

Of werd u gedagvaard voor de politierechtbank wegens een inbreuk op de verkeerswetgeving?

Wij beschikken over een jarenlange ervaring en een grondige kennis van de toepasselijke wetgeving en rechtspraak om u op de best mogelijke manier te kunnen bijstaan voor de politierechtbank in zowel burgerrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures als in strafrechtelijke procedures.

Bij procedures als deze kan u vaak een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering waardoor de bijstand van ons kantoor niet door uzelf dient te worden betaald.

Stel uw vraag

De laattijdige betaling, of nog erger de niet-betaling van uw facturen kan ernstige schade berokkenen aan uw onderneming.

In verschillende stappen werken wij samen met u aan een debiteurenbeheer op maat.

Lees meer...

In een eerste fase leren wij uw huidige debiteurenbeheer kennen en kijken wij uw bestaande contract- en factuurvoorwaarden na. Desgevallend adviseren wij u over een mogelijke aanpassing conform de huidige rechtspraak.

Vervolgens vallen onze diensten uiteen in twee luiken: de minnelijke fase en de gerechtelijke fase.

In de minnelijke fase stellen wij uw schuldenaar in gebreke en manen wij hem of haar aan tot betaling binnen een vooropgestelde termijn. De manier waarop dit gebeurt wordt met u afgestemd per dossier. Afhankelijk van klant tot klant bepaalt u zelf of zij al dan niet onmiddellijk aangetekend worden aangeschreven door ons kantoor, hoe aanmanend zij worden aangesproken en welke termijn zij krijgen voor de betaling.

Indien uw klant niet ingaat op de aanmaning tot betaling kunnen wij op uw verzoek overgaan tot de gerechtelijke invordering.

Sinds juli 2016 heeft u in bepaalde gevallen twee opties: de dagvaarding voor de bevoegde rechtbank of de procedure van de ‘onbetwiste schuldvordering’.

De eerste optie spreekt voor zich: wij dagvaarden uw debiteur met het oog op het verkrijgen van een uitvoerbaar vonnis. Indien uw debiteur ook na zijn of haar veroordeling nog niet vrijwillig overgaat tot betaling, kunnen wij deze dwingen via een uitvoeringsprocedure door een gerechtsdeurwaarder.

Bij een niet-betwiste factuur en wanneer uw klant een onderneming is, kan de gerechtsdeurwaarder op ons verzoek en na het bezorgen van de nodige stukken en informatie, een aanmaning betekenen aan uw debiteur voor de hoofdsom vermeerderd met een schadevergoeding van 10 % van de hoofdsom. Uw debiteur heeft vervolgens één maand de tijd om over te gaan tot betaling. Wordt er niet betaald, dan stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal op van niet-betwisting. Dit wordt aan een magistraat bezorgd die het uitvoerbaar verklaard zodat uw debiteur tot betaling kan gedwongen, bijvoorbeeld door een beslag.

Heeft u een vraag over uw debiteurenbeheer, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Stel uw vraag

Bent u het slachtoffer van een misdrijf? Een diefstal, een inbraak, (on)opzettelijke slagen en verwondingen, een oplichting… ?

Vaak is dit een traumatische ervaring waarbij naast financiële schade ook emotionele schade wordt geleden.

Wij luisteren naar uw verhaal en gaan na of en hoe wij de door u opgelopen schade kunnen vorderen van de aansprakelijke partij.

Lees meer...

Werd er al aangifte gedaan bij de politie, dan volgen wij de voortgang van het strafdossier voor u op. Komt het tot een strafrechtelijke vervolging van de daders, dan bestuderen wij het strafdossier en trachten wij vervolgens via een burgerlijke partijstelling te bekomen dat de daders worden veroordeeld tot betaling van de door u geleden schade. Hiertoe zorgen we er samen met u voor dat uw schade correct wordt gedocumenteerd, desgevallend met behulp van (medische) deskundigen of aan de hand van facturen, offertes, foto’s, verklaringen,…

Ook na een seponering van uw klacht zijn er nog mogelijkheden om vergoeding te bekomen.

Legde u nog geen klacht neer dan adviseren wij u over de mogelijke opties: een klacht indienen bij de politiediensten, een klacht met burgerlijke partijstelling in handen van de onderzoeksrechter of het uitbrengen van een rechtstreekse dagvaarding. Wij bepalen samen met u de beste strategie, verzorgen de contacten met alle betrokken partijen en houden u stipt op de hoogte van uw dossier.

Bij procedures als deze kan u vaak een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering waardoor de professionele bijstand van ons kantoor niet door uzelf dient te worden betaald.

Worden de daders veroordeeld doch blijken zij insolvabel te zijn, dan komt uw rechtsbijstandsverzekeraar mogelijks deels tegemoet aan deze insolvabiliteit.

Bent u het slachtoffer van een geweldmisdrijf en zijn de daders onbekend of insolvabel, dan kan een aanvraag worden gedaan bij het Fonds voor Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden. Wij stellen uw dossier samen en verzorgen uw aanvraag van begin tot einde.

Gelet op onze ruime ervaring in het arbeidsrecht hebben wij veel ervaring in (ontslag)dossiers waaraan eveneens een strafrechtelijk luik is verbonden, bijvoorbeeld in gevallen waarin een werkgever werd bestolen door een van zijn werknemers.

Heeft u een vraag over schade die u leed na een misdrijf, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Stel uw vraag

Leed u schade door een gebrekkige zaak?

Schade aan een wagen door een put in de openbare weg? Een valpartij door een verzakking in het voetpad of door een gladde winkelvloer? Een bestuurder verliest de controle over zijn voertuig door modder op de openbare weg? Een boom waait om en berokkent een persoon, voertuig of woning schade? Schade aan een wagen door een omgevallen signaalbord aan wegenwerken?

De bewaarder van een gebrekkige zaak is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door deze gebrekkige zaak.

Wij hebben de nodige ervaring om voor u discussies te voeren over wie al dan niet kan worden aanzien als bewaarder en welke zaak al dan niet als gebrekkig kan worden beschouwd. Na het oplossen van het aansprakelijkheidshoofdstuk, komt de begroting van de geleden schade aan bod.

Heeft u een vraag over schade door een gebrekkige zaak? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Stel uw vraag

Leed u schade door de contractuele wanprestatie van een medecontractant?

Een discussie tussen verzekeraar en zelfstandige over uitkeringen op basis van een ongevallenverzekering? De woning of wagen die u kocht of verkocht blijkt gebrekkig? De huurovereenkomst wordt niet nageleefd door huurder of verhuurder? Discussie over een aannemingsovereenkomst?

Eén voor één contractuele discussies waarin wij de nodige ervaring hebben om u bij te staan.

Heeft u een discussie die gelinkt is aan een contractuele band, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Stel uw vraag

Heeft u nog vragen?
Contacteer ons