1. Kantoorgegevens

Mr. Lukas De Graeve is lid van de Orde van Advocaten te Antwerpen. Hij oefent het beroep van advocaat uit via de bv Lukas De Graeve,

Lukas De Graeve bv (hieronder verder ‘het advocatenkantoor’ genoemd) is een vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Miraeusstraat 33 bus 101 en met ondernemingsnummer 0818.203.413.

Lukas De Graeve bv stelt zich tot doel de advocatuur te beoefenen en dit in de meest ruime zin van het woord en is een eenpersoonsvennootschap in de zin van het reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

2. Toepasselijkheid

Het advocatenkantoor levert haar diensten onder de hierna beschreven algemene voorwaarden. Van deze voorwaarden kan enkel schriftelijk worden afgeweken.

3. Deontologie

Het advocatenkantoor handelt volgens de deontologische richtlijnen die worden voorgeschreven door de Orde van Vlaamse Balies en die kunnen worden geconsulteerd via www.advocaat.be.

4. Beroepsaansprakelijkheid

Mr. Lukas De Graeve is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid via de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering die onderschreven wordt door de Orde van Vlaamse Balies, en dit tot een bedrag van 2.500.000,00 euro per schadegeval:

– polis LXX034899 bij Amlin Europe nv, Koning Albert II-laan 9, B – 1210 Brussel (verzekeraar in eerste rang).

Elke cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij of zij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van mr. De Graeve is beperkt tot het bedrag van 2.500.000,00 euro.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de betrokken advocaat daaraan schuld heeft, kan de cliënt geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

5. Aanvaarding van mandaten

Het advocatenkantoor zal pas geacht worden een mandaat te vervullen op voorwaarde dat het mandaat werd bevestigd door de cliënt en deze werd aanvaard door het advocatenkantoor.

Zo lang het mandaat niet werd aanvaard door het advocatenkantoor dient de cliënt zich te onthouden van het overmaken van vertrouwelijke gegevens aan het advocatenkantoor teneinde eventuele belangenconflicten te vermijden. Indien de cliënt toch vertrouwelijke gegevens aan het advocatenkantoor bezorgt zonder dat het mandaat door het advocatenkantoor werd aanvaard, is dit op eigen risico.

6. Informatieplicht

De cliënt zal na opening van zijn dossier alle nodige gegevens en inlichtingen voor zijn dossier aan het advocatenkantoor verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens of stukken.

Aangezien elektronische communicatie of communicatie per post soms faalt, dient de cliënt bij het versturen van belangrijke gegevens of bij het meedelen van belangrijke of snel naderende termijnen steeds bij het advocatenkantoor te verifiëren of deze laatste de boodschap goed ontving.

Het advocatenkantoor zal de cliënt steeds op de hoogte houden van de voortgang van zijn dossier en zal de eventuele vragen van cliënten steeds binnen een gepaste termijn beantwoorden.

Het advocatenkantoor doet inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Elke cliënt van het advocatenkantoor blijft echter verantwoordelijk om de nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem. Het advocatenkantoor kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zouden kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van het advocatenkantoor.

7. Beroep op derden

De cliënt stemt er mee in dat het advocatenkantoor zonder afzonderlijke en voorafgaande goedkeuring van de cliënt een beroep kan doen op andere advocaten, gerechtsdeurwaarders en vertalers voor de uitvoering van haar opdracht. De cliënt laat de keuze van deze derde over aan het advocatenkantoor.

Het advocatenkantoor doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants. Deze derden worden gekozen in overleg met de cliënt.

Het advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor de handelingen van deze derden, ongeacht of de geraadpleegde derde zijn kosten en erelonen aan het advocatenkantoor dan wel aan de cliënt aanrekent.

8. Intellectuele rechten

Alle rechten verbonden aan de intellectuele prestaties die het advocatenkantoor bij de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht levert (adviezen, conclusies, verzoekschriften, contracten, enz… ) komen toe aan het advocatenkantoor.

Zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van het advocatenkantoor, is het voor de cliënt niet toegestaan om de intellectuele verwezenlijkingen op eender welke wijze te gebruiken, te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren.

9. Ereloon en kosten

Vanaf de opening geeft elk dossier aanleiding tot een voorschotfactuur die is bestemd om de kosten en het ereloon gedurende een eerste periode te dekken. Deze eerste voorschotfactuur is betaalbaar vanaf de opening van het dossier en voorafgaandelijk aan iedere prestatie.

Tijdens de voortgang van het dossier zal het advocatenkantoor bijkomende voorschotten aanrekenen. De cliënt kan het advocatenkantoor ook steeds verzoeken om een tussentijdse afrekening.

Alle aangerekende voorschotten zullen bij de eindstaat van erelonen en kosten in rekening worden gebracht. Samen met de eindfactuur zal door het advocatenkantoor aan de cliënt ook steeds een gedetailleerd overzicht worden bezorgd van de geleverde prestaties en de aangerekende kosten.

Het ereloon wordt in beginsel aangerekend per gepresteerd uur of per prestatie tegen een tarief overeengekomen bij de opening van het dossier of vastgelegd bij de eerste facturatie. Deze tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. Afhankelijk van het belang van de zaak, het bekomen resultaat, de hoogdringendheid of concrete elementen van het dossier, kan aan de cliënt door het advocatenkantoor bovenop het afgesproken uurtarief een succes fee worden aangerekend.

Kantoorkosten zoals telefonie, dactylo, post, verplaatsingskosten … worden aan de cliënt aangerekend tegen een tarief overeengekomen bij de opening van het dossier of vastgelegd bij de eerste facturatie.

Kosten van gerechtsdeurwaarder, griffie, technische raadsman , vervangingen, enz… worden aan de cliënt aangerekend tegen de effectieve kostprijs.

10. Factuurvoorwaarden

Elke factuur van het advocatenkantoor dient door de cliënt te worden betaald binnen de 15 dagen na de datum van de desbetreffende factuur. Na verloop van deze termijn is door de cliënt van rechtswege en zonder ingebrekestelling bovenop het verschuldigd bedrag een vergoeding van 10% van het nog verschuldigd bedrag verschuldigd, met een minimum van 50,00 EUR, en dit onverminderd het recht van het advocatenkantoor om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de hogere werkelijke schade. Bij gebreke aan tijdige betaling is het advocatenkantoor eveneens gerechtigd om vanaf de vervaldag een conventionele moratoire rente in rekening te brengen, gelijk aan de rentevoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002.

Elke laattijdigheid in de betaling van de facturen maakt dat het advocatenkantoor haar opdrachten voor de cliënt van rechtswege en zonder ingebrekestelling kan opschorten tot door de cliënt wordt overgegaan tot betaling.

Indien de cliënt de factuur wenst te protesteren dient hij dit te doen per aangetekende brief binnen de 15 dagen na datum van de desbetreffende factuur.

Bij betwisting over een factuur kan zowel door het advocatenkantoor als door de cliënt bij de Stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen schriftelijk om het opstarten van een verzoenings- en/of taxatieprocedure worden verzocht. Dergelijke procedure doet geen afbreuk aan het recht van het advocatenkantoor om een vordering in te stellen voor de bevoegde rechter.

11. Derdengelden

Het advocatenkantoor zal alle bedragen die zij voor haar cliënt op haar derdenrekening ontvangt zo snel als mogelijk aan de cliënt overschrijven.

Het advocatenkantoor mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande facturen van deze cliënt. Hij brengt de cliënt schriftelijk op de hoogte van deze inhouding.

Het advocatenkantoor stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden zo snel als mogelijk door aan deze derden.

12. Nietigheid

Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, tast dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bedingen in deze algemene voorwaarden niet aan.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op de overeenkomst tussen het advocatenkantoor en de cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Voor geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Heeft u nog vragen?
Contacteer ons