1. Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 • verwerking van uw persoonsgegevens door advocatenkantoor Lukas De Graeve;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u toegang hebt of gebruik maakt van de website www.degraeve-law.be.

Lukas De Graeve bv neemt de verwerking van uw persoonsgegevens zeer ernstig en garandeert een gepaste bescherming conform de meest recente nationale en internationale wetgeving daaromtrent.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is:

Lukas De Graeve bv
Miraeusstraat 33
2018 Antwerpen
BE 0818.203.413

Contactpersoon van Lukas De Graeve bv is Lukas De Graeve, te bereiken via e-mail op info@degraeve-law.be of per telefoon op 0032 475 600 501.

3. Uw persoonsgegevens en ons kantoor
3.1. Welke persoonsgegevens verwerkt ons kantoor?

Lukas De Graeve bv verwerkt zowel gewone persoonsgegevens als bijzondere persoonsgegevens.

Niet alle onderstaande (categorieën van) persoonsgegevens worden systematisch en in elk geval door ons kantoor verzameld en verwerkt. Enkel de persoonsgegevens nodig voor de in uw geval van toepassing zijnde doeleinden (zie 3.2 van deze verklaring) zullen worden verzameld en verwerkt.

Mogelijke (categorieën van) persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, geslacht, leeftijd, nationaliteit;
 • gegevens verzameld via het gebruik van de website (zie punt 4 van deze privacyverklaring);
 • financiële gegevens;
 • medische gegevens;
 • lidmaatschap van een vakbond;
 • politieke opvatting;
 • ras of etnische afkomst;
 • seksueel gedrag of seksuele geaardheid;
 • religieuze overtuiging;
 • elke andere door u aan het kantoor meegedeelde persoonsgegevens;
 • eventueel nog andere noodzakelijke persoonsgegevens nodig voor de behandeling van uw dossier.

Lukas De Graeve bv is er zich van bewust dat bepaalde van deze opgesomde gegevens gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens zijn en zal dan ook steeds op een gepaste en veilige wijze met deze gegevens omspringen.

3.2. Waarom verzamelt en verwerkt ons kantoor deze gegevens?

Lukas De Graeve bv verzamelt enkel en alleen uw persoonsgegevens omwille van één of meerdere van volgende rechtmatige doeleinden:

 • de uitvoering van een overeenkomst (het behartigen van uw dossier);
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • na het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming: voor het verbeteren van het gebruik van de website en om analysedoeleinden (zie punt 4 van deze verklaring);
 • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
4. Uw persoonsgegevens en onze website
4.1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij wanneer u de website gebruikt?

4.1.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt

Voor een louter bezoek of het gebruik van de website hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken.

Wanneer u het contactformulier invult op de website, worden volgende persoonsgegevens door ons verzameld:

 • uw naam en voornaam;
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;

Het door u ingevulde bericht onder ‘uw vraag’ in het contactformulier, wordt door ons niet beschouwd als persoonsgegeven tenzij dit veld informatie bevat over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Zo lang de voormelde niet-persoonsgegevens gelinkt zijn aan persoonsgegevens, zullen zij door ons als persoonsgegevens worden behandeld.

4.1.2. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

De website werkt met cookies, m.n. voor Google Analytics en Google Tagmanager.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Gebruikersgegevens waaronder uw IP-adres, uw geografische locatie, uw browsertype, de duur van uw bezoek, de pagina’s die u bezoekt en de duur per pagina, patronen aangaande de frequentie en tijdstippen van uw bezoek, enz… worden tijdens uw bezoek automatisch verzameld door Google Inc.

Google Tag Manager is een tagbeheersysteem dat net als Google Analytics wordt aangeboden door Google Inc. In de website worden tags, zijnde kleine websitecodefragmenten, geplaatst waarmee eveneens gebruikersgegevens zoals hierboven opgesomd, worden verzameld.

Voor meer informatie over voormelde cookies wordt verwezen naar onze cookieverklaring.

Lukas De Graeve bv verzamelt verder geen persoonsgegevens via automatische hulpmiddelen.

4.1.3. Persoonsgegevens meegedeeld door derden

In zoverre persoonsgegevens door derden aan Lukas De Graeve bv zouden worden meegedeeld, ziet Lukas De Graeve bv er op toe dat deze derden de toestemming hebben bekomen om deze persoonsgegevens mee te delen.

4.2. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens via de website en wat doen wij er mee?

4.2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt

De verwerking van uw persoonsgegevens zoals opgesomd onder 4.1.1 van deze privacyverklaring is noodzakelijk opdat wij met u op een gerichte wijze in contact zouden kunnen treden.

4.2.2. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

Het verzamelen van uw gegevens vermeld onder 4.1.2 van deze privacyverklaring heeft tot doel uw gebruiksgemak van de website te verhogen.

De via Google Analytics en Google Tag Manager automatisch verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten en worden door hen verwerkt. We verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring van Google. Google kan deze verzamelde gegevens aan derden meedelen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De door Google verwerkte gegevens worden door ons, nadat zij anoniem werden gemaakt en in statistieken werden gegoten, gebruikt voor het analyseren van het gebruik en de efficiëntie van de website en voor het nagaan van het effect van online advertenties en sociale kanalen, om alzo onze dienstverlening aan u te optimaliseren en het gebruiksgemak van de website nog te verhogen.

5. Mededeling van uw persoonsgegevens door/aan derden en direct marketing

In zoverre persoonsgegevens door derden aan Lukas De Graeve bv zouden worden meegedeeld, ziet Lukas De Graeve bv er op toe dat deze derden de toestemming hebben bekomen om deze persoonsgegevens mee te delen.

Uw persoonsgegevens worden door ons in principe niet meegedeeld aan derden. Gelet op de specifieke activiteit van Lukas De Graeve bv, m.n. het leveren van diensten als advocatenkantoor, is het meedelen van uw persoonsgegevens aan derden echter soms onvermijdelijk en noodzakelijk voor het leveren van de diensten waarvoor u op ons een beroep doet.

Indien nodig voor de behartiging van uw belangen in een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure is het aldus mogelijk dat wij uw persoonsgegevens (moeten) meedelen aan bijvoorbeeld rechtbanken en/of gerechtshoven, administratieve rechtscolleges, Federale Overheidsdiensten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, notarissen, collega-confraters, …

Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens meedelen aan technische dienstverleners van Lukas De Graeve bv (collega-confraters, accountant, …) om de levering van de diensten aangeboden door het kantoor mogelijk te maken.

Wij zorgen er steeds voor dat deze dienstverleners waaraan we uw gegevens verstrekken, op een gelijkwaardige correcte en verantwoorde manier omgaan met uw persoonsgegevens als Lukas De Graeve bv.

Uw persoonsgegevens zullen door Lukas De Graeve bv op geen enkele manier worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Lukas De Graeve bv neemt alle redelijke technologische en praktische maatregelen om uw bekomen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, vervalsing, niet-toegestane toegang of verwerking van deze gegevens.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bekomen persoonsgegevens worden door Lukas De Graeve bv digitaal bewaard in haar mailbox en/of softwaresysteem en dit minstens zo lang uw dossier loopt doch ook daarna en dit voor onbepaalde tijd. Deze digitaal opgeslagen persoonsgegevens worden slechts gewist op uw uitdrukkelijk verzoek.

De niet-digitale persoonsgegevens (attesten, documenten, geprinte gegevens, …) waarover wij beschikken, worden bijgehouden tot 7 jaar na de sluiting van uw dossier. Na deze termijn worden al deze niet-digitale gegevens (zowel persoonsgegevens als niet-persoonsgegevens) door ons vernietigd.

8. Uw rechten aangaande uw persoonsgegevens

U heeft op elk ogenblik het recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens aangaande uw persoon waarover wij beschikken evenals om deze gegevens te verbeteren of te wijzigen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm.

U kan steeds vragen dat uw persoonsgegevens worden overgedragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U heeft het recht zich te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om ons op elk ogenblik te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. U dient zich er dan wel bewust van te zijn dat Lukas De Graeve bv u mogelijks bepaalde diensten niet langer kan garanderen.

Bij een verzoek om uw persoonsgegevens te wissen heeft Lukas De Graeve bv bovendien het recht om bepaalde persoonsgegevens toch te bewaren indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van contractuele verplichtingen die ze ondertussen t.a.v. u heeft en of voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

U heeft steeds het recht om een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

U heeft tenslotte het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u in aanmerkelijke mate treffen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die u zelf meedeelt aan Lukas De Graeve bv.

9. Een klacht of een opmerking?

Voor het uitoefenen van al uw rechten kan u een brief richten aan Lukas De Graeve bv met als adres Miraeusstraat 33, 2018 Antwerpen of een e-mail aan info@degraeve-law.be

Met een klacht kan u ook steeds terecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit met als adres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel en te bereiken op het telefoonnummer +32 2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be

Heeft u nog vragen?
Contacteer ons