Bedrijfsinfo

Lukas De Graeve bv (vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap) is een advocatenkantoor met maatschappelijke zetel te Miraeusstraat 33, 2018 Antwerpen, geregistreerd onder het Belgisch ondernemingsnummer 0818.203.413 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.

E-mails

De inhoud van de e-mails en hun eventuele bijlagen verstuurd door het advocatenkantoor, is enkel bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten die mogelijks bij wet beschermd is.

Als u per vergissing een e-mail van het advocatenkantoor heeft ontvangen, verzoeken wij u deze e-mail te vernietigen en het advocatenkantoor over de vergissing te informeren. Het is ten strengste verboden om een bericht dat niet voor u bestemd is te publiceren, reproduceren, kopiëren of te verspreiden.

Aan de verstuurde e-mails inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Het advocatenkantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in haar e-mailberichten.

Het advocatenkantoor doet inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het advocatenkantoor kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zouden kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van het advocatenkantoor.

Website

Alle informatie op de website www.degraeve-law.be is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. Bezoekers van de website mogen deze informatie niet als een persoonlijk professioneel of juridisch advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, dient steeds persoonlijk contact te worden genomen met het advocatenkantoor.

Het advocatenkantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de website.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het advocatenkantoor geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Elk gebruik van de inhoud of het ontwerp van de website, ook van delen er van, is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van het advocatenkantoor.

Aansprakelijkheid

De individuele advocaten van het advocatenkantoor zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid via de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering die onderschreven wordt door de Orde van Vlaamse Balies, en dit tot een bedrag van 2.500.000,00 euro per schadegeval: polis LXX034899 bij Amlin Europe nv, Koning Albert II-laan 9, B – 1210 Brussel (verzekeraar in eerste rang).

Elke cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij of zij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van een advocaat van het advocatenkantoor, is beperkt tot het bedrag van 2.500.000,00 euro.

Algemene voorwaarden

Deze disclaimer vervangt op geen enkele manier de algemene voorwaarden die gelden bij alle betrekkingen tussen het advocatenkantoor en haar cliënten.

De algemene voorwaarden van het advocatenkantoor kunnen worden geraadpleegd op de website www.degraeve-law.be of kunnen op eenvoudig verzoek worden opgevraagd per mail via info@degraeve-law.be.

Heeft u nog vragen?
Contacteer ons