Dagelijks zijn honderden werknemers het slachtoffer van een arbeidsongeval of worden ze geconfronteerd met de gevolgen van een beroepsziekte.

Voor zowel werknemers als werkgevers kan een arbeidsongeval of een beroepsziekte zware gevolgen hebben.

Werknemer

Bent u als werknemer het slachtoffer van een arbeidsongeval of arbeidswegongeval en weigert de arbeidsongevallenverzekeraar dit ongeval te aanvaarden? Is er volgens de verzekeraar geen sprake van een arbeidsongeval omdat het een ‘banale beweging’ betreft of omdat u geen bewijs levert van een ‘plotselinge gebeurtenis’. Of is de verzekeraar van mening dat het arbeidswegongeval zich niet voordeed op de weg van of naar het werk omdat u een omweg maakte of ergens stopte? Over deze en vele andere vraagstukken gingen wij in het verleden reeds talloze malen met succes de discussie aan met arbeidsongevallenverzekeraars.

Lees meer...

Werd uw arbeidsongeval wél aanvaard, dan is de kans reëel dat er discussie bestaat over de medische gevolgen die de verzekeraar wil aanvaarden. Vaak wordt een slachtoffer door de verzekeraar genezen verklaard zonder blijvende arbeidsongeschiktheid of wordt de tijdelijke en/of blijvende arbeidsongeschiktheid geminimaliseerd. De vraag is dan of dit een juiste beoordeling is van de medische gevolgen en of u als slachtoffer al de correcte vergoedingen voor uw ongeschiktheid ontvangt.

De belangen bij een arbeidsongeval zijn vaak groot. Door de opgelopen verwondingen is het concurrentievermogen en zodoende het verdienvermogen van een slachtoffer vaak ernstig aangetast. Indien dit financieel niet wordt gecompenseerd dreigen naast de opgelopen gezondheidsproblemen ook nog geldproblemen.

Zeker bij het overlijden van een slachtoffer van een arbeidsongeval is het van het grootste belang dat de nabestaanden de vergoedingen krijgen waarop ze recht hebben. Ons kantoor heeft veel ervaring in dergelijke financieel en emotioneel zware dossiers.

Ook geschillen over een verergering of herziening van de medische gevolgen, de samenstelling van uw basisloon, de weigering van bepaalde medische kosten of prothesen, het recht op hulp van derden, … behoren tot de vaak voorkomende discussies tussen slachtoffers van een arbeidsongeval en arbeidsongevallenverzekeraars.

Wij staan u bij in deze discussies met de arbeidsongevallenverzekeraar, met uw werkgever indien het gaat om een arbeidsongeval in de openbare sector of met Fedris (het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen).

Indien u het slachtoffer bent van een arbeidswegongeval doch ook bij bepaalde arbeidsongevallen, is bovendien vaak een procedure mogelijk tegen de persoon of firma die aansprakelijk is voor de schade die u leed en die u niet vergoed krijgt van de arbeidsongevallenverzekeraar. U kan op ons rekenen voor het bekomen van deze extra vergoedingen.

Ook voor discussies over beroepsziektes kan u bij ons terecht. Deed u reeds een aanvraag en werd deze geweigerd of dient u de aanvraag nog te doen, wij zullen u begeleiden van begin tot einde in de procedure met Fedris (het vroegere Fonds voor Beroepsziektes).

Werkgever

Werkgevers dienen zich te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Ondanks dergelijke verzekering kunnen werkgevers strafrechtelijk of burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld indien één van hun werknemers het slachtoffer is van een ‘ernstig arbeidsongeval’. Beschikt u over de nodige risico-analyses voor de activiteiten in uw onderneming? Genoten uw werknemers de nodige interne en externe opleidingen? Werden de nodige collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld? De gevolgen van een mogelijke strafrechtelijke veroordeling zijn niet min: geldboetes, schadevergoedingen of zelfs gevangenisstraffen.

Lees meer...

Wij staan u bij vanaf het arbeidsongeval, bij de ondervraging door de politiediensten, bij het opstellen van het omstandig verslag, bij de contacten met de inspectiediensten en bij een eventuele strafrechtelijke of administratieve procedure.

Samen met u en uw interne of externe preventiedienst wordt bovendien bekeken hoe ernstige arbeidsongevallen in uw onderneming voor de toekomst kunnen worden vermeden.

Heeft u een vraag over een arbeidsongeval of beroepsziekte, aarzel dan niet contact op te nemen.

Heeft u nog vragen?
Contacteer ons